Vi analyserar och systematiserar ditt säkerhetsarbete med säkerhetsrådgivning

Våra erfarna säkerhetskonsulter kan erbjuda säkerhetsrådgivning i form av stöd med analyser och att skapa styrdokument som skyddar mot brott, brand, arbetsmiljö- och affärsrisker.

Styrkan i

SÄKKONS ERBJUDANDE

Vår styrka ligger i vår mix av praktisk erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering kombinerat med akademiska meriter. 

Vi tar höjd för de utmaningar som kan uppstå i en växelverkan mellan människa, teknik och organisation (MTO) samt hur tekniska, mekaniska, administrativa och personella skyddsbarriärer måste samverka för att erbjuda ett heltäckande skydd.

Riskregister med handlingsplan

Analyser

Vi erbjuder följande tjänster inom säkerhetsrådgivning:

 • Riskanalyser inom fysisk säkerhet (grovanalys, HazOp, FMECA, Händelse-, attack och felträdsanalyser, Bow-tie samt metoder för att bedöma aktörsdrivna och antagonistiska hot)

 • Närområdes- och etableringsanalyser för att bedöma utanförliggande och överförda risker mot en geografisk verksamhet

 • Upphandlingsstöd där vi hjälper till att utvärdera olika bevakningsleverantörers erbjudanden och trovärdighet

 • Sakkunnigutlåtanden i samband med tvister mellan bevakningsleverantör och kund

 • Projektering av skalskydd och fysiskt skydd med sektionering och zonindelning

Våra analyser görs utifrån ett riskperceptionsperspektiv och har därför en hög tillförlitlighet och skiljer tydligt mellan upplevd och verklig risk. Analyserna kan kombineras med förslag på robusta säkerhetslösningar med eller utan redundans och med hänsyn till lösningarnas lönsamhet (Return on security investment, ROSI).
Manual i skydd mot otillåten påverkan
Säkkons

Dokumentstöd

Texter med högt läsvärde, läslighet och läsbarhet till alla former av styrdokument inom säkerhetsområdet. Vi erbjuder blanda annat:

 • Handbok för arbetsmiljö och dokumentation av det systematiska arbetet för arbetsmiljö

 • Brandskyddsdokumentation som en del i det systematiska brandskyddsarbetet

 • Årshjul och handböcker i det systematiska säkerhetsarbetet

 • Rutinbeskrivningar och säkerhetsmanualer till skydd mot hot och våld och otillåten påverkan

 • Checklistor för identifiering av riskkällor

 • Arbetsinstruktioner för bevakningspersonal

Kontakta oss för en

KOSTNADSFRI OFFERT

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in